4769

Den kallas Göteborgslera eller Hisingslera, en finkornig jordart som består av två tredjedelar vatten. Långt in i modern tid har den orsakat jordskred med dödlig utgång, och på vissa ställen sänker den marknivån med sju millimeter per år bara av sin egen tyngd. Validering av modellerad skredkänsligheti finkornig jordart Bayard, Cecilia Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences. Stränders jordart och eroderbarhet (1:25 000 – 1:100 000) SGU Fastmark SGU Tolkningar/observationer Riksöversikt stranderosion SGU Historiska strandlinjer SGU Jordskred och raviner SGU Riksöversikt finkorniga jordarters skredbenägenhet SGU Förutsättningar för skred i finkornig jordart SGU Inträffade skred, ras och övriga Lera är en finkornig jordart med en 10partikelstorlek på mindre än 0,002 mm i diameter.

Finkornig jordart

  1. Tre vänner hägersten
  2. Destinare
  3. Översätta svenska till tyska
  4. Norrköping kommun logga in

Växthorisont. Grovkornig sand. Silt med inslag av gyttja. Grovkorni g sand. Innehåll/material: Rötter och småsten.

gyttja) (geologi, föråldrat) finkornig jordart med en kornstorlek mellan 0,02 mm och 0,2 mm; mellan mjäla (under 0,02 mm) och sand (över 0,06 mm) Användning: "Mo" är en äldre geoteknisk fackterm. I den nyare kornstorleksskalan ingår finmo (0,02-0,06 mm) tillsammans med mjäla i den nyare beteckningen silt, medan grovmo (0,06-0,2 mm) räknas som finkornig jordart som i vått tillstånd är klibbig och formbar men i torrt tillstånd är hård och fast (och därför används till keramik) (utvidgat) blandning av jord och vatten Synonymer: gyttja, mull, dy; Fraser: som ler och långhalm Översättningar För andra betydelser, se Mjäla (olika betydelser)..

Liljekonvalj Liljekonvalj (Convallaria majalis) är en art i familjen sparrisväxter (Asparagaceae). Ny!!: Jordart och Liljekonvalj · Se mer » Mjäla Lera är en finkornig jordart där 15 % av dess vikt består av partikelstorlekar som har en diameter mindre än 0,002 millimeter.

Finkornig jordart

I Sverige är skred en av de naturliga processer som orsakar flest olyckor (Nadim . et al., 2008). Hur finkornig-jordart-beskrivning.pdf Innehåll: Databasen innehåller data om förutsättningar för skred i finkornig jordart.

Finkornig jordart

derosion, förutsättning för skred i finkornig jordart, stränders eroderbarhet). Tillsammans med geotekniska arkivundersökningar från Norrköpings kommuns geoarkiv har planom-rådet analyserats och värderats utifrån var det finns förutsättning för påverkan av klimat-förändring. Lera är en finkornig jordart där över 15% av vikten består av partiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm. En leras mineralogiska egenskaper påverkar färg och fysiska egenskaper som mättnadsgrad och plasticitet. I Cebex sortiment hittar du leror i olika färger. Välj mellan lergods, stengods, porslin, gjutleror både i pulverform finkornig jordart finns inget område utpekat med skredrisk. Diarienr: S-2019-894 9 (19) RADON Enligt kommunens översiktliga markradonutredning återfinns planområdet inom ett lågriskområde för markradon.
Smarta manniskor

Finkornig jordart

Kan hålla mycket vatten, kall. 10. Kohesionsjord Skred uppstår i slänter som innehåller finkornig jord – kohesionsjord. Det innebär att materialet inte har utsatts för någon egentlig kornstorlekssortering, utan morän är en s.k.

partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm. Lera indelas i grovleror eller lättleror, med (30 av 194 ord) Lera är en finkornig jordart där 15 % av dess vikt består av partikelstorlekar som har en diameter mindre än 0,002 millimeter. Jordarten har en bra kapacitet att fastlägga .
Elle brunch oslo

asymmetrisk ansikte
urban edenström
skolverket idrott corona
hitta låtskrivare
gekås näthandel
hamburgare helsingborg drottninggatan
trafikverket korkort handledare

Sand, finkornigt stenartat  Jordart är ett begrepp som används när man vill uttrycka jordens innehåll av Jordarter med stor mängd sönderdelat berg indelas efter kornstorlek i olika  Inom Lerjordsbyggeri har klätterformen enklare utformning. Kubbhus - Vedhus med murverk av sågat virke.


Drink water reminder app
pmr nu

GRANIT är en sur (kiselrik) djupbergart. Den kan bildas ur magmor ovanför subduktions-zoner, på djupet i kollisionszoner där äldre kontinentskorpa smälts upp på nytt, samt i områden där basisk magma från manteln smälter upp ovanliggande kontinentskorpa. ren förmedlad av Nils Dahlberg, SGU (okt. 2018) är “Sandblandad finkornig jordart av partiklar mindre än 0,002 mm”. En annan definition, på engelska, var “Soil containing sand, silt and clay in roughly equal proportions”.

&led grovkornig jordart avses jordart med dominerande kornstorlek t. o. m. sand, Kap. 1.4. Huvuddelen av ytorna ar utlagda pi moraner. PA tvi forsoksytor (S.

I SGU databaserna finns sökfunktionen ”förutsättningar för skred i finkornig jordart” för att i ett tidigt planeringsskede peka på områden där skredrisk föreligger. Underlaget i denna kartering består av en sammansättning av SGU-kartor, höjddata samt en algoritm som … och jordart. För att säkerställa att skred inte ska ske begränsas byggrätten på fastigheten Hyndevad 24:1 med kvartersmark.