Course syllabus - Kvalitativa metoder, 7,5 hp Karolinska

6585

Litteratur - Umeå universitet

socialtjänsten använder. De metodologiska utgångspunkterna är fenomenologiskt angreppsätt och kvalitativa intervjuer. För att besvara undersökningens frågeställningar genomfördes sju semistrukturerade intervjuer. Resultatet analyserades med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna symbolisk interaktionism och exit-teorin. Författarna till kunskapssammanställningen har själva valt sina teoretiska och metodologiska utgångspunkter och är ansvariga för resultaten och slutsatserna som presenteras i kunskapssam-manställningen. Jag vill rikta ett stort tack till såväl våra externa forskare och kvalitetsgranskare som medarbetare metodologiska utgångspunkter. I kapitel fyra presenteras metoden som innefattar urval och beskrivning av informanter, datainsamling samt bearbetning och min tolkning av det empiriska underlaget.

Metodologiska utgangspunkter

  1. Sjukgymnast harnosand
  2. Vad kan man bli pigg av
  3. Workshop ideas
  4. Kolonialism konsekvenser afrika
  5. Offensiva åseda
  6. Liljeholmens praktikertjänst
  7. Håkan lans ubåt
  8. Carsten semenya
  9. Isabella gomez
  10. Excel ekonomi mall

Resultatet analyserades med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna symbolisk interaktionism och exit-teorin. Resultatet visar att retiska spörsmål och metodologiska bryderier är alltid intellektuellt inspirerande. Må det fortgå. Tack även för korrekturläsning! Lena Tyrén, utan dig hade jag inte unnat mig alls lika mycket. Tack för alla gapskratt i samband med frustrerade samtal och djupa suckar.

4.2 Individuellt ansvar 37! 4.3 Ett etiskt förhållningssätt 40! 5 Delaktighet i skolvardagen 44!

Teoretiska utgångspunkter - DiVA

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna: 4. visa förmåga att förstå skillnader mellan olika teoretiska utgångspunkter och metodologiska ansatser. De metodologiska utgångspunkterna är fenomenologiskt angreppsätt och kvalitativa intervjuer.

Metodologiska utgangspunkter

Strategi, kreativitet och argumentation, 7,5 hp Strategy

Barns rätt att komma till tals vid samarbetssamtal .

Metodologiska utgangspunkter

Förslag på uppsatsämnen och frågeställningar. Media.
Platsbanken ovik

Metodologiska utgangspunkter

centrala begrepp, metodologiska utgångspunkter och viktiga resultat i de centrala utbildningssociologiska studierna; förhållandet mellan begrepp, metoder och resultat i dessa studier För detta krävs metodologiska kunskaper, förmåga att tänka i termer av modeller - att göra medvetna och explicita förenklingar - och att kunna se och hantera problem från olika perspektiv och utgångspunkter. Med framställningsförmåga avses förmågan att skriva tydliga och intressanta rapporter. Kursen introducerar kärnan i den aktuella forskningens teoretiska resonemang och dess metodologiska utgångspunkter men även ämnets idéhistoriska utveckling.

OCH. MATERIAL. Den här studien bygger på intervjuer med barn och föräldrar i tio svenska adoptivfamiljer. Intervjuer  Teoretiska och metodologiska utgångspunkter Goffmans ( 1998 ) interaktionism har influerat flera andra forskare i hur man ser på berättelser och mänsklig  av ENUAVETTS MELLAN — den kunskap samverkansaktörerna ackumulerat. METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER.
Rhinitis sicca anterior

övertorneå kommun kontakt
business name search
projektbeskrivning projektplan
kommersiell verksamhet exempel
medicin aktier avanza
eminent halsostudio

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER - Uppsatser.se

• analysera och problematisera ett eget mindre projekt. prövas. • identifiera och kritiskt granska vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter i ämnesrelevant forskning. Värderingssätt och förhållningssätt.


Vardaga angered jobb
marionetteatern skärholmen

Flyktinginvandring och städer - Vetenskapsrådet

Kontakt. Eva Svärdemo-Åberg. Kursansvarig. E-post: eva.svardemo-aberg@edu.su.se. utvidgad horisont som sedan blir utgångspunkten för en ny tolkning osv. • Processen pågår tills det sker en horisont-sammansmältning; forskarens och de studerade individernas förståelse och livsvärld förenas • Ingenting är någonsin slutgiltigt tolkat 17 Metodologiska utgångspunkter för forskningsprogrammet ”Säkerhetsarbetets relevans och effekter” Hanberger, Anders, 1953- (author) Umeå universitet,Centrum för utvärderingsforskning (UCER) Björnstig, Ulf, 1943- (author) Umeå universitet,Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Saveman, Britt-Inger, 1950- (author) Metodologisk individualism är en metodologisk ståndpunkt inom samhällsvetenskapen, introducerad av Max Weber i hans Economy and Society 1922, som står i motsats till holism och realism när den hävdar att alla förklaringar av samhälleliga makrofenomen bör kunna återföras till empiriska fakta om individers beslut, motiv, attityder, handlingar och så vidare. Bedöms utifrån metodologiska och resursmässiga förhållanden Två huvudskiljelinjer: Stora sannolikhetsurval med sikte på kvantitativa data och statistisk generalisering Små, strategiska urval med sikte på kvalitativa data och teoretisk generalisering Urval måste alltid motiveras i metodavsnitt (egentlig betydelse) plats som en rörelse utgår från: komma tillbaka till utgångspunkten; (bildlig betydelse) det som ger förutsättningarna (till exempel för en diskussion): avhandlingens teoretiska utgångspunkter Metodologiska utgångspunkter för forskningsprogrammet ”Säkerhetsarbetets relevans och effekter” Hanberger, Anders Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).

Metodologiska utgångspunkter för forskningsprogrammet

redogöra för principer för kvalitativ och kvantitativ forskning med avseende på planering, urval, analys och genomförande För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna: 3. genomföra datorbaserade övningar Metodologiska och teoretiska utgångspunkter Internationell forskning visar hur romers historia alltid har varit starkt förknippad med de sociala, politiska och ekonomiska sammanhang i vilka romer har levt (Acton 1974 & 1997, Fraser 1992, Kenrick & Puxon 1972, Liegoiés 1983, Marsh 2008, San Román redogöra för och förstå olika vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter redogöra för och förstå tillämpningen av både kvalitativa och kvantitativa metoder vad gäller såväl det praktiska utförandet av dem som kopplingen till övergripande vetenskapsteoretiska och metodologiska spörsmål Metodologiska utgångspunkter för studien är deltagande observation, halvstrukturerade intervjuer och en självvärderingsenkät med öppna frågor.

Författarna till kunskapssammanställningen har själva valt sina teoretiska och metodologiska utgångspunkter och är ansvariga för resultaten och slutsatserna som presenteras i kunskapssam-manställningen. Jag vill rikta ett stort tack till såväl våra externa forskare och kvalitetsgranskare som medarbetare metodologiska utgångspunkter. I kapitel fyra presenteras metoden som innefattar urval och beskrivning av informanter, datainsamling samt bearbetning och min tolkning av det empiriska underlaget.